Gasco Nederland N.V.

 1. Het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Gasco Nederland N.V. (opgericht in Rotterdamseweg 219b, 2629 HE Delft en geregistreerd onder het KvK nummer 27185975) verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren. Dit document is daarom bedoeld om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke gegevens (de gegevens).

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u contact met ons opnemen op het bovenstaande adres of op het volgende e-mailadres: dpo@dehon.com.

 1. De verwerkte gegevens

In het kader van onze activiteiten en afhankelijk van de aard van de diensten die wij aan u verlenen, kunnen wij de volgende gegevens over u verwerken: voor- en familienaam; uw functie in het bedrijf; e-mailadres en  zakelijk telefoonnummer; bedrijfsnaam;  bedrijfsadres;  stad; postcode; land en alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt  in het algemeen.

 1. De doeleinden van de verwerking van deze gegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Analyseren en continu verbeteren van onze diensten en aanbiedingen;
 • Uitvoeren van operaties met betrekking tot het beheer van onze klanten en orders;
 • Communiceren met u om u te voorzien van informatie over onze producten en diensten;
 • Evalueren van de tevredenheid van de gebruikers van onze website of diensten;
 • Ontwikkelen van handelsstatistieken;
 • Beheren en beschermen van onze activiteiten en sites;
 • Beheren en onderhouden van onze databases;
 • Naleven en evalueren van de regelgeving .

Aanvullend op de gevallen waarin uw toestemming is verkregen, is de verwerking van uw gegevens voor de verschillende hierboven genoemde doeleinden noodzakelijk om :

 • de uitvoering van een contract te verzekeren,
 • een wettelijke verplichting na te komen,
 • legitieme zakelijke belangen uit te voeren (in het bijzonder het ontwikkelen van nieuwe diensten en aanbiedingen, het verbeteren van de klantenservice, het communiceren met onze klanten en partners, het veiligstellen van onze mensen en goederen ,....).
 1. Uw rechten

Op uw verzoek verstrekt u ons een kopie van al uw gegevens en alle wettelijk vereiste informatie.

In het geval dat de verzameling van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt steeds vragen:

 • om uw gegevens te corrigeren indien deze onjuist, onvolledig of verouderd blijken te zijn;
 • om uw gegevens in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij wijzen u erop dat wij hiertegen bezwaar kunnen maken, in het bijzonder in het geval van een rechtmatig belang of om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • om de verwerking van uw gegevens te beperken, in het bijzonder in geval van een geschil over de juistheid van de gegevens of in geval van onrechtmatig gebruik.

U kunt zich altijd, zonder dat u dit hoeft te rechtvaardigen, verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden en, onder voorbehoud van legitieme redenen, tegen elke verwerking.

U kunt uw rechten uitoefenen door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres, met een leesbare kopie van uw identiteitsbewijs en, om uw recht van bezwaar uit te oefenen, een beschrijving van de redenen voor het bezwaarschrift.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale autoriteiten voor gegevensbescherming in het geval van een inbreuk op de toepasselijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de algemene EU-verordening nr. 2016/679 inzake gegevensbescherming.

 1. Vertrouwelijkheid, internationale overdrachten en veiligheid

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van onze onderaannemers en andere entiteiten van de DEHON-groep. De onderaannemers handelen uitsluitend in opdracht van ons en in onze naam in het kader van het met deze laatste gesloten contract.

Wij behouden ons echter het recht voor om uw gegevens openbaar te maken op verzoek van een administratieve of gerechtelijke instantie of als wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke openbaarmaking is vereist om te voldoen aan enige toepasselijke wet- of regelgeving.

In het geval dat wij een deel van uw gegevens overdragen buiten de Europese Unie, zorgen wij ervoor dat deze overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving (landen met passende beslissingen, CCCT....) en garanderen wij u een voldoende niveau van bescherming van uw privacy en de fundamentele rechten van personen in overeenstemming met de GPDR.

 1. Houdbaarheid

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens zal variëren en zal worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

 • het doel waarvoor we ze gebruiken - we bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor dat doel;
 • wettelijke verplichtingen - wetten of voorschriften kunnen een minimumperiode vastleggen voor de opslag van uw persoonsgegevens.